Ägarskiftesguiden
drivs av:

Ägarskiftesguiden.se - Strix logotyp
Riddaregatan 33
216 19 Malmö
Tel 0708-164826

nils@strixab.se

Att köpa företag

» Varför köpa företag?
» Gör en affärsplan
» Analysera företaget du vill köpa
» Vad ingår i köpet?
» Köparens undersökningsplikt och due diligence
» Vad är företaget värt?
» Så finner du företag
» Avtal och övertagande
» Finansiering

Varför köpa företag?
Vill du driva ett eget företag men har inte kommit på en bra affärsidé? Alternativet kan vara att köpa ett redan etablerat företag. Eller har du kanske den goda idén men känner att startsträckan är för lång innan du kan leva på ditt företag. Även då kan det vara en idé att överta ett redan etablerat företag och utifrån det förverkliga dina idéer.

Ett etablerat företag tillsammans med nya idéer är många gånger ett framgångsrecept. Under de närmaste åren kommer det att ges stora möjligheter att köpa företag med anledning av fyrtiotalisternas stundande pensionering.


Gör en affärsplan
Ska du starta eller köpa ett företag är det viktigt att du tänker igenom vad som är företagets starka och svaga sidor. Vad ska du tjäna pengar på? Vilka är dina kunder? Hur kommer ekonomin att se ut? Det är mycket att tänka på och en god planering är grunden för ett framgångsrikt företagande. Allt detta brukar man sammanfatta i en affärsplan, en beskrivning av hur verksamheten ska drivas.


Analysera företaget du vill köpa
Det är viktigt att göra en noggrann analys av företaget du planerar att köpa, dels för att bedöma dess framtidsutsikter, dels för att bedöma företagets värde. Ju mer information du har om objektet du avser att förvärva, desto tryggare blir affären för dig.

Dessa frågeställningar bör du ha svar på:
Hur har företaget utvecklats under senare år?
Vad består företaget av?
Vad tjänar man pengar på?
Vad händer när nuvarande ägare lämnar?
Vilka är företagets viktigaste kunder?

Frågorna är fler beroende på vad det är för typ av företag och i vilken bransch man arbetar i. Det är också av största vikt att göra en noggrann analys av bolagets ekonomi. En första uppfattning får du genom att gå igenom företagets senaste årsredovisningar/bokslut.


Vad ingår i köpet?
Det är viktigt att ta reda på om säljaren avser att sälja aktierna i företaget eller om du bara övertar vissa tillgångar såsom maskiner, inventarier varulager mm. Om du köper aktierna är det inte bara tillgångarna du förvärvar utan även bolagets skulder samt ansvaret för att alla ingångna avtal, t ex anställningsavtal, hyresavtal, leverantörsavtal mm. Om företaget inte har skött sin redovisning och skatteinbetalning är också det något som du får ta ansvar för. Anlita professionell hjälp för genomlysning av företaget.


Köparens undersökningsplikt och due diligence
Det är köparens ansvar att du får all den information som behövs för att göra en riktig bedömning. Inledningsvis är kanske säljaren lite försiktig med att lämna uppgifter, vilket kan vara helt förståeligt. Men om diskussionerna övergår i konkreta förhandlingar bör du kräva att få svar på alla dina frågor. Ett rimligt krav från säljarens sida kan då vara att du skriver på en sekretessförbindelse.

Som köpare bör du genomföra en due diligence, en genomlysning, som t ex omfattar finansiella, juridiska, personella och produkt- såväl som miljömässiga frågeställningar. Anlita professionell hjälp för genomlysning av företaget.


Vad är företaget värt?
Ett företags värde är helt beroende av de framtida vinster bolaget kan generera. Det är genom bolagets vinst som du får avkastning på det kapital som du satsar. Det är därför viktigt att du gör en budget för verksamheten så att du får en uppfattning om hur stor vinsten blir om allt går som du har tänkt. Normalt brukar man värdera ett bolag till 3-5 ggr årsvinsten.

Om det är så att företaget inte är särskilt lönsamt idag men att du har idéer om hur lönsamheten kan förbättras, vill du ju naturligtvis inte betala en för hög köpeskilling. Argumenten från din sida blir därför att bolaget är värt 3-5 ggr den historiska vinsten.

Ett annat sätt att värdera ett företag är att se på substansvärdet. Med det menas summan av tillgångarna minus skulderna, bolagets eget kapital. Även om företaget inte visar någon vinst kan en säljare hävda att det är detta värde som blir över om han säljer alla tillgångarna och betalar bolagets skulder. Om substansvärdet överstiger ett avkastningsvärde beräknat på historiska vinster är det emellertid viktigt att du som köper har idéer om hur lönsamheten kan förbättras.

Något objektivt värde på ett företag finns inte, i slutändan är värdet på ett företag det pris en köpare och säljare kommer överens om. För dig är det därför viktigt att du låter värdera företaget inför en förhandling. Värderingen ger dig argument för att du vill betala ett visst pris. Ju bättre du förbereder dig desto större är möjligheterna för en god affär. Anlita professionell hjälp för värdering av företaget.


Så finner du företag
Inom en tioårsperiod kommer uppskattningsvis 200 000 företag att byta ägare. Många av dem säljs genom företagsmäklare, andra genom direktkontakt mellan köpare och säljare. Vidare utannonseras företag i affärstidningar och på speciella sajter på Internet. Söker du ett företag i en speciell bransch kan du också ta kontakt med specifika företag och visa ditt intresse för ett förvärv.


Avtal och övertagande
När du och säljaren har kommit fram till en överenskommelse är det viktigt att denna dokumenteras i ett köpeavtal så att inga missförstånd uppstår i framtiden. Som köpare är det viktigt att du får garantier för att lämnad information är riktig, skatter är betalda, att bolaget inte är inbegripet i några tvister och mycket annat. Den som tar initiativet till att formulera avtalet kan ibland ha en fördel av detta. Anlita professionell hjälp för att skriva eller granska köpeavtalet.


Finansiering
Många företagsöverlåtelser stupar på att det inte går att ordna finansiering. Bankerna finansierar sällan mer en halva köpeskillingen. I vissa fall kan säljaren ligga kvar med en del av köpeskillingen i form av så kallad säljarrevers, men detta är naturligtvis en förhandlingssak. Som köpare är det därför viktigt att du på ett tidigt stadium i förhandlingarna undersöker dina möjligheter att finansiera företaget du är intresserad av.