Ägarskiftesguiden
drivs av:

Ägarskiftesguiden.se - Strix logotyp
Riddaregatan 33
216 19 Malmö
Tel 0708-164826

nils@strixab.se

Att sälja företag

» Att släppa taget
» Analysera ditt företag
» Dokumentera och dela med dig
» Due diligence
» Hitta köparen
» Ägarskifte inom familjen
» Din framtida pension
» Vad ingår i försäljningen?
» Vad är ditt företag värt?
» Skattefrågor
» Paketera ditt företag för försäljning

Att släppa taget
Att äga och driva företag är för de allra flesta både roligt och stimulerande. Många uppskattar variationen i arbetet och drivs av att hela tiden försöka hitta nya möjligheter för företaget att växa och utvecklas. Men en av de stora utmaningarna är också att fundera på vem som ska ta över efter dig. ”Inte just nu” resonerar du kanske, men faktum är att planering och förberedelse gör överlåtelseprocessen bra mycket enklare. Det har inte bara du utan även din familj, övriga ägare, företaget och de anställda mycket att vinna på. Din kompetens och dina erfarenheter är ovärderliga i detta sammanhang!

Att driva eget företag är för många en livsstil, men för att ett ägarskifte ska kunna genomföras är det viktigt att du vågar släppa taget. Kanske har du tappat gnistan en aning? Möjligen går affärerna fortfarande bra, men din drivkraft är inte lika stark som den en gång var? Det är helt naturligt, och att då ha modet att träda tillbaka från en operativ roll är tecken på självinsikt och gott ledarskap. Tyvärr finns många exempel på hur ett företags positiva utveckling har stagnerar pga att man har skjutit upp frågan om både sin och företagets framtid.

Ta ställning till:
När vill jag trappa ner?
Vill jag sälja företaget eller finns det anställda eller barn som kan tänkas ta över?


Analysera ditt företag
En försäljning eller överlåtelse måste förberedas för att göra företaget attraktivt. Även för egen del bör du sätta dig in i en rad olika frågeställningar för att kunna välja den bästa lösningen. Som säljare ska du alltid förutsätta att köparen vill göra en grundläggande analys av ditt bolag. Det är därför en god idé att du själv har nyckelinformation dokumenterad. Gör därför en analys som innehåller följande parametrar:

• Historik och verksamhetsbeskrivning
• Organisation: Ledning och personal
• Ekonomisk styrning
• Marknad
• Kundstruktur
• Konkurrenter
• Prognoser
• Produktion
• Produkter samt utveckling av nya produkter
• Investeringsbehov
• Legala aspekter och avtal

Bolagets ekonomiska redovisning är naturligtvis av central betydelse eftersom det är denna som ligger till grund för köpeskillingen. Därför är det en god regel att se över företagets ekonomi- och kalkylsystem. En köpare är också intresserad av att ta del av årsredovisningar/bokslut.


Dokumentera och dela med dig
Som företagare har du kanske sett som din främsta uppgift att finna nya kunder och utveckla affärerna. Som en naturlig följd av detta har organisationsuppbyggnad och rutiner hamnat lite i skuggan. Eftersom du själv har skapat ditt företag från grunden är du väl förtrogen med alla arbetsuppgifter och vad som händer i företaget. Men hur fungerar det om du är borta från verksamheten en längre tid? Sitter du inne med information om kunder, produktion, kalkyler mm som är dåligt dokumenterad och som gör det svårt för någon annan att driva verksamheten? Inför en överlåtelse är det viktigt att skapa rutiner och struktur för att minska beroendet av en enskild nyckelperson.


Due diligence
Due diligence är en noggrann och detaljerad genomlysning av ditt företag, något som en köpare oftast vill göra. En sådan genomgång omfattar bl a kontroll av att tillgångarna i bolagets balansräkning är riktigt redovisade och värderade och att alla skulder har beaktats. En due diligence omfattar också ofta en genomgång av bolagets avtal och andra förpliktelser.

När du står inför försäljning av ditt företag kan det vara fördelaktigt att själv låta göra en due diligence. På så sätt får du möjlighet att rätta till eventuella brister, vilka annars hade kunnat försvåra förhandlingarna med en presumtiv köpare.
Anlita professionella rådgivare för genomlysning av företaget.


Hitta köparen
Om du äger ett mindre företag, som är beroende av en drivande entreprenör, hittar du säkert presumtiva köpare bland privatpersoner, antingen inom eller utanför företaget. Det är naturligt om du väljer att först försöka hitta en köpare i den egna sfären: bland kunder, leverantörer, branschkollegor eller kanske anställda. Vill du söka utanför denna grupp måste du förmodligen annonsera ut företaget. Då kan det vara lämpligt att anlita en företagsmäklare med ett stort kontaktnät. Då har du som säljare också större möjlighet att vara anonym.

Många vill driva eget, det stora problemet brukar vara finansieringen. Det är idag svårt att låna pengar för att köpa ett bolag. Genom att förbereda och planera överlåtelsen i god tid ökar chansen att hitta en lösning som är bra, både för dig och för köparen.


Ägarskifte inom familjen
Ett ägarskifte inom familjen innebär speciella utmaningar, inte bara för dig som äger idag utan också för den som efterträder. God planering förutsätter att hela familjen involveras och att ni kan tala öppet om problem som kan uppstå.

Några vanliga frågeställningar är:
Vill barnen verkligen ta över?
Har barnen nödvändig kompetens?
Hur kan jag skapa rättvisa mellan barnen?
Vilken blir min framtida roll i företaget?


Din framtida pension
Innan du överlåter ditt företag bör du göra en analys av din framtida pension. Som egen företagare omfattas du inte i samma utsträckning som anställda av de avtalsförsäkringar som finns. Kanske har du inte tagit ut så mycket i lön, vilket innebär att din pension blir lägre. Det finns dock möjlighet att komplettera din pension, kanske med en pensionsförsäkring som är fullt avdragsgill för företaget.
Anlita professionell hjälp att diskutera din framtida pension.Vad ingår i försäljningen?
En verksamhet kan överlåtas antingen genom att du säljer aktierna i företaget eller att tillgångarna säljs separat. Säljs aktierna lever bolaget kvar som tidigare och alla ingångna avtal, förpliktelser, anställningskontrakt, garantier mm lever kvar som tidigare, såvida det inte avtalats separat att ett avtal ska upphöra om bolaget byter ägare. Försäljning av aktier är oftast fördelaktigast för säljaren, dels skattemässigt, dels genom att köparen övertar alla bolagets avtal.

I mindre bolag kan en köpare föredra att förvärva inkråmet för att det blir lättare att överblicka. Maskiner, inventarier, varulager kan inventeras och värderas och köparen vet exakt vad han förvärvar. Köparen har inget ansvar för obetalda skatter, reklamationer, anställningsavtal mm. Dock har anställda rätt till anställning i det nya bolaget om verksamheten drivs vidare. Säljer du en enskild firma betraktas det alltid som en inkråmsaffär.


Vad är ditt företag värt?
En av de första frågorna som många ställer sig när tanken om en överlåtelse dyker upp är vad företaget är värt. I slutändan är företagets värde det som en köpare och säljare är beredda att göra affär på. Men vilket pris ska du begära för företaget? Det finns ett flertal olika modeller för värdering av aktierna i ett bolag som kan ge vägledning och ligga till grund för en förhandling, nämligen:

Avkastningsvärde
Till grund för ett avkastningsvärde är bolagets framtida vinster. För en köpare är det naturligtvis viktigt att ha en uppfattning om vad den framtida avkastningen blir. Det är ju dessa vinster som är köparens avkastning på det kapital han satsar. Att bestämma de framtida vinsterna i ett bolag är förenat med stor osäkerhet. En mängd olika faktorer, både inom och utom företagsledarens kontroll, påverkar. I praktiken, särskilt vid försäljning av mindre bolag, brukar oftast de senaste årens resultat ligga till grund för ett avkastningsvärde. En god tumregel är att ett företag med en stabil utveckling och lönsamhet värderas till mellan 4-8 ggr en genomsnittlig årsvinst.

Substansvärde
Vid beräkningen av ett bolags substansvärde ser man till bolagets egna kapital. Med andra ord är substansvärdet bolagets tillgångar minus bolagets skulder. Utgår man från bolagets balansräkning kan man behöva justera värdena med eventuella över- eller undervärden på t ex fastigheter och maskiner.

Slaktvärde
En verksamhet som inte går med vinst har reellt inget värde, såvida inte insatser görs för att skapa lönsamhet. I ett sådant fall kan slaktvärdet vara av intresse. Det innebär att man beräknar hur mycket eget kapital som återstår när man avvecklat företaget, dvs när man har sålt alla tillgångar, avvecklat personalen, fullgjort alla löpande avtal och löst bolagets skulder. Resterande belopp är den summa som kan utdelas till aktieägarna. Att avveckla ett bolag är oftast den minst fördelaktiga lösningen. Genom planering och framförhållning går det oftast att hitta lösningar så att verksamheten kan drivas vidare.Skattefrågor
Ska du sälja eller överlåta ditt företag spelar skattefrågorna en viktig roll. För dig som säljare är det ekonomiska utbytet efter skatt det väsentligaste. Skatteområdet är komplext och det är därför av vikt att du anlitar expertis för att ta hand om dessa frågor. En kort orientering kan emellertid vara av värde för dig i din planering för framtiden:

Försäljning av aktier beskattas normalt som inkomst av kapital, dvs med 30 %. Troligen räknas dock ditt bolag som fåmansföretag, vilket gör att det omfattas av den sk 3:12-regeln. Det innebär att en del av vinsten beskattas som kapital och en del som inkomst av tjänst. Ägs aktierna i det säljande bolaget av ett annat aktiebolag blir vinsten skattefri för det säljande bolaget, en regel som kan underlätta vid planeringen av ett ägarskifte.

Vid en inkråmsaffär, då endast tillgångarna i bolaget säljs, beskattas vinsten på försäljningen i det säljande bolaget med vanlig bolagsskatt, dvs 28 %. Driver du enskild firma beskattas vinsten alltid som inkomst av näringsverksamhet.


Paketera ditt företag för försäljning
Hur du presenterar företaget är avgörande vid en försäljning. För att göra presumtiva köpare intresserade av vidare diskussion, bör du ha tagit fram ett kortfattat prospekt som presenterar verksamheten. En del säljare, som vill vara anonyma, låter externa konsulter eller företagsmäklare göra utskicken av sådana prospekt.

Ett mer omfattande informationspaket ges till intressenter som har visat ett seriöst intresse av att fördjupa diskussionerna. En köpare har många frågor kring ett förvärv och ska en affär kunna genomföras måste köparen få svar på sina frågor.

Tänk på att kunder, anställda och andra intressentgrupper kan reagera negativt om det blir känt att företaget är till försäljning. Var därför försiktig med informationsspridning. Innan du lämnar ut detaljerad information bör du upprätta någon form av sekretessförbindelse. Tänk även på i vilken utsträckning och när du ska visa uppgifter som kundstock, produktionslösningar och andra affärshemligheter.